מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיגא | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א

מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיגא – תפקידים, סמכויות ותחומי אחריות

מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיגא – תפקידים, סמכויות ותחומי אחריות


המועצה המקומית – תפקידים, סמכויות ותחומי אחריות

הרשות המקומית היא הגוף העוסק בניהול העניינים המקומיים של היישוב. עם השירותים שמעניקה הרשות המקומית לתושביה נמנים: תכנון ופיתוח היישוב, הפעלת מערכות הרווחה והחינוך, ניקוי הרחובות ופינוי פסולת וגזם, קיום אירועי תרבות, רישוי עסקים ועוד.

מועצת הרשות (מליאת המועצה), היא גורם נבחר אשר בידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים המוגדרים בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום בתחומי פעילותה של הרשות המקומית. הנהלת המועצה המקומית מעלה לאישור בפני מועצת הרשות, בין היתר, את הנושאים הבאים:

§         אישור העסקה ופיטורים של עובדים סטטוטוריים: מזכיר, גזבר, יועץ משפטי ומהנדס ומבקר הרשות.

§         בחירה ומינוי חברים לוועדות השונות ברשות.

§         התוויית מדיניותה של הרשות, תכניות העבודה שלה וענייניה הכספיים.

§         ניהול מקרקעי הרשות

§         הקמת תאגידים עירוניים.

§         אישור תקציב הרשות.

 

 

בנוסף מהווה המועצה רשות מחוקקת לחוקי עזר בתחומי העשייה של הרשות, וכן משמשת מכשיר לביקורת בדיוניה על הממצאים של גורמי הביקורת השונים של המועצה (ביקורת רואה חשבון לעיריות, מבקר המדינה וכו'). חוקי העזר שבסמכות המועצה להתקין, מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה של הרשות. בעזרתם של חוקים אלה, מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים, מסדירה את דרכי הפעילות של מחלקותיה במתן שירותים לתושבים. באמצעותם של חוק העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות או להימנע מפעילויות אחרות וכן לשלם היטלים ואגרות למימון פעולות של המועצה עבור התושבים ונכסיה.

 ​

 

שתף :