הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות ל מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיגא | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות ל מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיגא

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות ל מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיגא

 

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018 .

 

תיאור התפקיד: מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש, עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה , ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.

 

דרישות:

·         יסודיות ודיוק בפרטים

·         ידיעת השפה העברית

·         יכולת ארגון ותפעול

·         עמידה בתנאי לחץ ועומס

·         ניידות

·         יתרון לעובדי מדינה ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי

·         רצויה ידיעת השפה הערבית

 

הליך המיון:

·         ראיון קצר בעל פה

·         ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון עובר

·         השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה

 

דגשים נוספים:

·         כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי רק מי שמלאו לו 17 שנה.

·         על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב - 5 שנים האחרונות.

·         על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה.

·         על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות באותה רשות.

·         על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או של מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה.

·         לא יועסק מועמד שהינו עובד במועצה מקומית "בענה".        

·         לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים.

·         מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינו מתחייב להעסיק את כל מי שיעבור את הליך המיון.מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי הבחירות.

·         התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים

·         שכר העבודה למזכיר קלפי הינו 1970 ₪ )ברוטו(. שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה. לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו לראיון צילום של ת.ז וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.

·         אי הופעה לראיון שנקבע ייחשב לוויתור / הסרת מועמדות לתפקיד.

·         הגשת מועמדות תתבצע באמצעות naifd59@gmail.com   (רצוי דרך אתר הרשות המקומית בכתובת כאוכב אבו אלהיג'א מיקוד: 2018500 ת"ד: 316)

·         לפרטים נוספים ניתן לפנות למטה הבחירות בימים ב' עד ה' משעה 09:00 ועד 13:00 בטלפון: 04-9105114  -  פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר הרשות המקומית ובאתר משרד הפנים.

·         ניתן להגיש מועמדות עד ליום 15/08/2018  בשעה: 16:00

 

 

*המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

 

 

 

מועצה מקומית "כאוכב אבו אלהיג'א"

טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי

 

שם פרטי_________________________________:

שם משפחה: _______________________________

תעודת זהות_______________________________:

תאריך לידה:_______________________________

מספר טלפון נייד____________________________:

האם הטלפון מתחבר לאינטרנט סלולרי ומקבל הודעות סמס: כן / לא

כתובת דוא"ל______________________________

כתובת מגורים_____________________________

ידע בשפות (ערבית, רוסית, אמהרית,  אחר)_________

השכלה___________________________________:

 

סמנ/י -

   עובד/ת מדינה. יש לציין מקום עבודה ותפקיד: ._________________

   עובד/ת רשות מקומית. יש לציין שם הרשות ותפקיד:_________________.

   אחר (איני עובד/ת מדינה וגם לא עובד/ת רשות מקומית). יש לציין מקום עבודה ותפקיד: _________________   

   אני בעל/ת ניסיון קודם ביצעתי תפקיד של מזכיר ועדת קלפי (בבחירות לרשויות המקומיות או בבחירות לכנסת( –במהלך התקופה של 10 השנים האחרונות. יש לציין את מועד הבחירות, סוג הבחירות כנסת או רשויות מקומיות ומקוםהקלפי): ___________________________________________________________________

    לא מילאתי תפקיד מזכיר ועדת קלפי ב- 10 השנים האחרונות.

 

מבקש/ת להגיש את מועמדותי לתפקיד מזכיר ועדת קלפי  במועצה מקומית "בענה".     

הריני לאשר בזה שידוע לי,

א.       שהליך המיון לתפקיד מזכיר ועדת קלפי כולל: ראיון, למידה עצמית באמצעות לומדה ממוחשבת באתר האינטרנט של משרד הפנים ומעבר בחינה בסופה בציון 80 , הדפסת והבאת האישור על הציון למנהל הבחירות של הרשות המקומית, השתתפות בהדרכה עמידה בבחינת הסמכה בתום ההדרכה. כמו כן, ידוע לי שהריאיון וההדרכה צפויים להיערך במקומות שונים.

ב.      שמנהל הבחירות איננו מתחייב להעסיק את כל מי שהגיש מועמדות, מילא את הטופס הזה ועבר את תהליך המיון וידוע לי כי שיבוצי הסופי לתפקיד, באם אתקבל, יהיה בהתאם לצרכי מנהל הבחירות.

ג.        שזכאי לשכר רק מי ששובץ לתפקיד וביצע אותו בפועל.

ד.      ידוע לי כי השכר מגלם בחובו כל הוצאה שאוציא למטרת ביצוע התפקיד, לרבות הוצאות נסיעה והוצאות שימוש בסלולארי, ולא ישולם לי שכר נוסף מעבר לשכר המזכיר/ה. מנהל הבחירות אינו מספק כלכלה והיסעים ביום הבחירות. בהתאם ידוע לי כי אם אתקבל לתפקיד, הרי שעלי לדאוג באופן עצמאי לכלכלה )ובכלל זה אוכל ושתייה( עבורי ביום הבחירות וכן להסעה שלי לפני הבחירות לקבלת החומר, במועד אל מקום הקלפי ביום הבחירות וממקום הקלפי אל מרכז קליטת החומר בתום הליך ספירת הקולות.

ה.      מזכיר ועדת קלפי אינו יכול לעזוב את הקלפי עד תום הליך ספירת הקולות ולאחר מכן עליו להעביר את חומר הבחירות אל מרכז קליטת החומר וללוות את קליטתו עד לסיום התהליך, והמדובר בעבודה שעלולה להימשך מעל ל- 20 שעות.

ו.        תנאי לשיבוץ כמזכיר ועדת קלפי הוא חתימה על הצהרת מועמד לתפקיד.

 אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל, כל הפרטים שמילאתי מלאים ונכונים וכי קראתי את כל האמור לעיל ואני מצהיר/ה כמפורט דלעיל.

                      _____________                                                    ______________

                              תאריך                                                                חתימת המצהיר/ה

 

 

 

מועצה מקומית "בענה"

הצהרת מועמד לתפקיד מזכיר ועדת קלפי

 

אני החתום מטה:

 

מס' זהות:

שם משפחה:

שם פרטי:

תאריך לידה:

כתובת פרטית:

טלפון:

 

 

 

 

מצהיר בזאת בחתימתי על נכונות ההצהרות הבאות:

 

 

תוכן ההצהרה

חתימת המצהיר

לא הייתי חבר במפלגה כלשהי ב 5 השנים האחרונות

 

אני לא פעיל באף רשימה המתמודדת לבחירות לרשויות המקומיות

 

לא נטלתי חלק בפעילות מטעם מפלגה כלשהי ב 5 השנים האחרונות

 

לא נטלתי חלק בפעילות מטעם רשימה מקומית כלשהי ב 5 השנים האחרונות

 

אני לא חתום כתומך או מגיש של אחת הרשימות המתמודדות למועצה

 

אני לא חתום כתומך או מגיש של אחד המתמודדים לראשות הרשות המקומית

 

אני לא עובד הרשות המקומית

 

אין לי קרבת משפחה למנהל הבחירות ברשות המקומית; לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה -לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ

 

אין לי קרבת משפחה לחבר מועצה ברשות המקומית, או מועמד בבחירות לרשות המקומית או נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או מי שהביעה כוונה להיות אחד מאלה; לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדהלרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ

 

 

 


       אני מבין כי אם ימצא שמסרתי מידע כוזב באחת ההצהרות הנ"ל אשא בעונשים הקבועים בחוק בגין מסירת מידע כוזב וכן לא אקבל שכר על עבודתי כמזכיר או אצטרך להחזירו לרשות המתאימה.

 

                      _____________                            ________________                                          ______________

                                תאריך                                          שם המצהיר/ה                                                 חתימת המצהיר/ה

 

 

שתף :